Chưa có tên (400 × 96 px) (1)
0
  • No products in the cart.

Dear @Name,

Hãy cho HR biết những đánh giá Cá nhân @Name trong thời gian Thử việc vừa qua để HR có căn cứ đánh giá và xem xét ký tiếp TTLV với @Name. Thank You.

Đánh giá theo Thang điểm 10:

 + 1 điểm: Kém  + 6 điểm: Trên trung bình
 + 2 điểm: Yếu  + 7 điểm: Khá 
 + 3 điểm: Trung bình yếu  + 8 điểm: Khá Giỏi 
 + 4 điểm: Cần cố gắng + 9 điểm: Giỏi
+ 5 điểm: Trung bình + 10 điểm: Xuất sắc